छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली विकास बढुवा शाखा ६-०७८/७९
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.) कृषि बागबानी बढुवा शाखा ५-०७८/७९
२०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह बढुवा शाखा २४-२०७८/७९
२०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा ४९-२०७८/७९
२०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड समूह बढुवा शाखा २०-२०७८/७९
२०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह बढुवा शाखा १९-२०७८/७९
२०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह / ईन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमुह बढुवा शाखा १७-२०७८/७९
२०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह बढुवा शाखा १६-२०७८/७९
२०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह बढुवा शाखा १३-२०७८/७९
२०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे बढुवा शाखा १२-२०७८/७९
२०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह बढुवा शाखा ११-२०७८/७९
२०७८-८-२४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा १०-२०७७/७८
२०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - बढुवा शाखा ४८-२०७८/७९
२०७८-८-२३ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - बढुवा शाखा ९-२०७८/७९
२०७८-८-२० ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह बढुवा शाखा ३-२०७८/७९
Showing 61 to 75 of 262 records | Takes 0.21 seconds to load