हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं महानगरपालिका काठमाण्डौं Web Site mayor@kathmandu.gov.np 014231481
२. बागमती प्रदेश ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर Web Site info@lmc.gov.np 015522563
३. बागमती प्रदेश भरतपुर महानगरपालिका चितवन Web Site bmc@ntc.net.np 056-525879
Showing 1 to 3 of 3 entries | Takes 1.03 seconds to render