हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ नियम स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-०७-०३
 
२. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-०३-०३
 
३. निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु