हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, कार्यक्षमता आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ८९-२०८०/८१ र ९०-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-२३ )

बढुवा शाखा २०८० माघ २४ गते बुधबार

कार्यक्षमता आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमता आधारमा २०८० माघ २४ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना