हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ७९/२०८०-८१ र ८१/२०८०-८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-१९ )

बढुवा शाखा २०८० माघ २० गते शनिबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० माघ २० गते शनिबार

थप बढुवा सुचना