साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
४. अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
५. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
७. निजामती सेवा ऐन २०४९ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
८. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
Showing 1 to 8 of 8 records