/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
९१. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ९०-०७८/७९
९२. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे ८९-०७८/७९
९३. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग माइनिङ्ग ८७-०७८/७९
९४. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ८६-०७८/७९
९५. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ८५-०७८/७९
९६. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ८४-०७८/७९
९७. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ८३-०७८/७९
९८. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ८२-०७८/७९
९९. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ८१-०७८/७९
१००. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ८०-०७८/७९
१०१. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९-२०७८/०७९
१०२. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ७८-२०७८/०७९
१०३. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे १२३/२०७८-०७९
१०४. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ४७/२०७८-०७९
१०५. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक ४६/२०७८-०७९
Showing 91 to 105 of 345 records | Takes 0.79 seconds to load