हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
९१. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ३१८/२०७८-०७९
९२. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २०७/२०७८-०७९
९३. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन राजस्व १६३/२०७८-०७९
९४. २०७९-३-२ ०७८/७९ लेखा अधिकृत नेपाल प्रशासन लेखा १६२/२०७८-०७९
९५. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन १६१/२०७८-०७९
९६. २०७८-१२-९ ०७८/७९ कम्प्युटर इन्जिनियर, रा.प. तृतीय विविध विविध १४७/२०७८-०७९
९७. २०७९-१२-१७ ०७८/७९ इन्जिनियर, रा.प. तृतीय इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल जनरल १२६/२०७८-०७९
९८. २०७८-१२-७ ०७८/७९ तथ्याङ्क अधिकृत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १२५/२०७८-०७९
९९. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री ९४-०७८/७९
१००. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री ४४/२०७८-०७९
१०१. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेट्रोलोजी ३९/२०७८-०७९
१०२. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी १५७/२०७८-०७९
१०३. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान ९६-०७८/७९
१०४. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ९५-०७८/७९
१०५. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ९०-०७८/७९
Showing 91 to 105 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load