हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ९१-२०८०/८१ र ९२-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-२४ )

बढुवा शाखा २०८० माघ २५ गते बिहीबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० माघ २५ गते बिहीबार

थप बढुवा सुचना