हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-१५
 
२. प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८० कार्यविधि अन्य निकाय २०७९-१२-०१
 
३. प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-११-०४
 
४. निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-०६-०२
 
५. बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०३-०८
 
६. कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
७. उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१०-१७
 
८. गाउँ / नगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-०८-२२
 
९. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) कार्यविधि योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-०७-१५
 
१०. प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सम्बन्धित सबै) कार्यविधि योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७७-०९-२२
 
११. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७७-०८-०९
 
१२. लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि अन्य निकाय २०७७-०६-११
 
१३. औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-०५-२८
 
१४. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी नमूना कार्यविधि सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) कार्यविधि वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-०४-२१
 
१५. घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-११
 
जम्मा ३० मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु