छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. नेपालमा बित्तीय संघीयता अवधारणा र अभ्यास । प्रकाशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-१०-२४
 
२. स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन। प्रकाशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-९-१४
 
३. स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन । प्रकाशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-८-२६
 
४. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५२, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३४, २०७८ असोज) प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८-८-२१
 
५. प्रशासन पत्रिका १३३ औं अङ्क प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८-३-३१
 
६. बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा । प्रकाशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-१६
 
७. संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना । प्रकाशन योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७८-१-३
 
८. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-९-२०
 
९. स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका प्रकाशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२०
 
१०. स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-५-३०
 
११. आ.ब. २०७७।७८ मा सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत) प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-४-३२
 
१२. प्रशासन पत्रिका अंक १३२ प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-३०
 
१३. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ । प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-१५
 
१४. नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको लेखाजोखा । प्रकाशन अन्य निकाय २०७७-१-२४
 
१५. स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-२०
 
Showing 1 to 15 of 18 records