साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६५३     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: १००

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६५३     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: १००

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १२७ १० ९२.७% ७.३%
प्रदेश नं. २ १३६ ८६ ५० ६३.२% ३६.८%
बागमती प्रदेश ११९ १०८ ११ ९०.८% ९.२%
गण्डकी प्रदेश ८५ ७८ ९१.८% ८.२%
प्रदेश नं. ५ १०९ १०६ ९७.२% २.८%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७५ ९४.९% ५.१%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ७३ १५ ८३% १७%
जम्मा ७५३ ६५३ १०० ८६.७२% १३.२८%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.17 seconds to render