साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६३७     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ११६

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६३७     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ११६

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ ११९ १८ ८६.९% १३.१%
प्रदेश नं. २ १३६ ८४ ५२ ६१.८% ३८.२%
बागमती प्रदेश ११९ १०६ १३ ८९.१% १०.९%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८४ ९८.८% १.२%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ ९९ १० ९०.८% ९.२%
कर्णाली प्रदेश ७९ ६७ १२ ८४.८% १५.२%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ७८ १० ८८.६% ११.४%
जम्मा ७५३ ६३७ ११६ ८४.५९% १५.४१%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.28 seconds to render