हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ५४५     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: २०८

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ५४५     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: २०८

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
कोशी प्रदेश १३७ १०४ ३३ ७५.९% २४.१%
मधेश प्रदेश १३६ ७६ ६० ५५.९% ४४.१%
बागमती प्रदेश ११९ ८७ ३२ ७३.१% २६.९%
गण्डकी प्रदेश ८५ ६२ २३ ७२.९% २७.१%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ ८१ २८ ७४.३% २५.७%
कर्णाली प्रदेश ७९ ६८ ११ ८६.१% १३.९%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ६७ २१ ७६.१% २३.९%
जम्मा ७५३ ५४५ २०८ ७२.३८% २७.६२%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.15 seconds to render