हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ७६-२०८०/८१ र ७७-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-१८ )

बढुवा शाखा २०८० माघ १९ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० माघ १९ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना