हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१३६. २०७८-९-२८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री ५८-२०७८/०७९
१३७. २०७८-९-२७ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री २२-२०७८/०७९
१३८. २०७८-९-२० ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा पुरातत्व ६१-०७८/७९
१३९. २०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा शिक्षा प्रशासन ६०-०७८/७९
१४०. २०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ५४-०७८/७९
१४१. २०७८-९-१८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन ने.पा. वा.ला. ५९-०७८/७९
१४२. २०७८-९-१६ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि भेटेरिनरी ५७-०७८/७९
१४३. २०७८-९-१६ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि ला.पो. एण्ड डे.डे. ५६-०७८/७९
१४४. २०७८-९-१४ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ५५-०७८/७९
१४५. २०७८-९-१४ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ५३-०७८/७९
१४६. २०७८-९-१३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ५२-०७८/७९
१४७. २०७८-९-१३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ५१-०७८/७९
१४८. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ५०-०७८/७९
१४९. २०७८-९-३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्भेशन २३-०७८/७९
१५०. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि भेटेरिनरी २१-०७८/७९
Showing 136 to 150 of 357 records | Takes 1.1 seconds to load