/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१३६. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ५०-०७८/७९
१३७. २०७८-९-३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्भेशन २३-०७८/७९
१३८. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि भेटेरिनरी २१-०७८/७९
१३९. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री १८-०७८/७९
१४०. २०७८-९-१८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन १५-०७८/७९
१४१. २०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट १४-०७८/७९
१४२. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स ८-०७८/७९
१४३. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली संरक्षण ७-०७८/७९
१४४. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली विकास ६-०७८/७९
१४५. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.) कृषि बागबानी ५-०७८/७९
१४६. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह २४-२०७८/७९
१४७. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - ४९-२०७८/७९
१४८. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड समूह २०-२०७८/७९
१४९. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह १९-२०७८/७९
१५०. २०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह / ईन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमुह १७-२०७८/७९
Showing 136 to 150 of 345 records | Takes 0.79 seconds to load