हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
७६. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा ७६-२०७८/०७९
७७. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ७५-२०७८/०७९
७८. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ३१/२०७८-०७९
७९. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ३०/२०७८-०७९
८०. २०७८-१०-१९ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण नभएको २८/२०७८-०७९
८१. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व २७/२०७८-०७९
८२. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा २६/२०७८-०७९
८३. २०७८-१०-१७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २५-२०७८/०७९
८४. २०७८-९-२८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री ५८-२०७८/०७९
८५. २०७८-९-२७ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री २२-२०७८/०७९
८६. २०७८-९-२० ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा पुरातत्व ६१-०७८/७९
८७. २०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा शिक्षा प्रशासन ६०-०७८/७९
८८. २०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ५४-०७८/७९
८९. २०७८-९-१८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन ने.पा. वा.ला. ५९-०७८/७९
९०. २०७८-९-१६ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि भेटेरिनरी ५७-०७८/७९
Showing 76 to 90 of 305 records | Takes 0.08 seconds to load