छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-८-२० ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह बढुवा शाखा ४-२०७८/७९
२०७८-८-१९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्टेन्सन) समूह बढुवा शाखा १-२०७८/७९
२०७८-८-१७ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्रि एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड बढुवा शाखा २-२०७८/७९
२०७८-८-२३ ०७८/७९ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितिय नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह बढुवा शाखा ६५२-२०७७/७८
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) समूह बढुवा शाखा ५-२०७८/७९
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बाली बिकास (एग्रोनोमी) समूह बढुवा शाखा ६-२०७८/७९
२०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बालि संरक्षण समूह बढुवा शाखा ७-२०७८/७९
२०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह बढुवा शाखा ८-२०७८/७९
२०७८-६-१३ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह बढुवा शाखा १०-२०७७/७८
२०७८-६-१४ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह बढुवा शाखा ४८-२०७७/७८
२०७८-६-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल कृषि सेवा भेटनरी समुह बढुवा शाखा ६५३-२०७७/७८
२०७८-५-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह बढुवा शाखा ६५४-२०७७/७८
२०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइड्रोपावर उपसमूह बढुवा शाखा ७६-२०७७/७८
२०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह बढुवा शाखा ६५१-२०७७/७८
२०७८-५-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल कृषि सेवा भेटनरी बढुवा शाखा ६५०-२०७७/७८
Showing 76 to 90 of 262 records | Takes 0.21 seconds to load