छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा ३१८/२०७८-०७९
२०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा २०७/२०७८-०७९
२०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन राजस्व बढुवा शाखा १६३/२०७८-०७९
२०७९-३-२ ०७८/७९ लेखा अधिकृत नेपाल प्रशासन लेखा बढुवा शाखा १६२/२०७८-०७९
२०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा १६१/२०७८-०७९
२०७८-१२-९ ०७८/७९ कम्प्युटर इन्जिनियर, रा.प. तृतीय विविध विविध बढुवा शाखा १४७/२०७८-०७९
२०७९-१२-१७ ०७८/७९ इन्जिनियर, रा.प. तृतीय इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल जनरल बढुवा शाखा १२६/२०७८-०७९
२०७८-१२-७ ०७८/७९ तथ्याङ्क अधिकृत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क बढुवा शाखा १२५/२०७८-०७९
२०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री बढुवा शाखा ९४-०७८/७९
२०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री बढुवा शाखा ४४/२०७८-०७९
२०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेट्रोलोजी बढुवा शाखा ३९/२०७८-०७९
२०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी बढुवा शाखा १५७/२०७८-०७९
२०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान बढुवा शाखा ९६-०७८/७९
२०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन बढुवा शाखा ९५-०७८/७९
२०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री बढुवा शाखा ९०-०७८/७९
Showing 1 to 15 of 269 records | Takes 0.23 seconds to load