हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१. २०८०-२-८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०३-०७९/८०
२. २०८०-२-७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०२-०७९/८०
३. २०८०-१-१२ ०७९/८० नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०
४. २०७९-१२-१७ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर) तथ्याङ्क १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०
५. २०७९-१२-१८ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०
६. २०७९-११-२९ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल ११०-०७९/८०
७. २०७९-११-२५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री) विविध ८९-०७९/८०
८. २०७९-११-२३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान ८३-०७९/८०
९. २०७९-११-१० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी ८४-०७९/८०
१०. २०७९-१०-१७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व ९०-०७९/८० र ९१-०७९/८०
११. २०७९-१०-१६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री,स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन र ने.पा.एण्ड वा.ला. ८६-०७९/८०,८७-०७९/८० र ८८-०७९/८०
१२. २०७९-१०-१५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा खा.पो. तथा गु.नि. ८५-०७९/८०
१३. २०७९-१०-१४ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा एगृ इरिगेशन र ला.पो.एण्ड डे.डे. ८१-०७९/८० र८२-०७९/८०
१४. २०७९-१०-१३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ ,सर्भे र नि.उ.स. ७८-०७९/८० र ८०-०७९/८०
१५. २०७९-१०-१२ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग, इरिगेशन,हाइड्रोपावर र इलेक्ट्रिकल,जनरल इलेक्ट्रिकल ७५-०७९/८०,७६-०७९/८० र ७७-०७९/८०
Showing 1 to 15 of 305 records | Takes 0.5 seconds to load