हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१६. २०८०-१०-२७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (प्रमुख महिला विकास अधिकृत) - ९८-२०८०/८१
१७. २०८०-१०-२६ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा वोटानी र ने.पा.एण्ड वा.ला. ९५-२०८०/८१ र ९६-२०८०/८१
१८. २०८०-१०-२५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. ९३-२०८०/८१ र ९४-२०८०/८१
१९. २०८०-१०-२४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा ला.पो.एण्ड डे.डे. र बाली संरक्षण ९१-२०८०/८१ र ९२-२०८०/८१
२०. २०८०-१०-२३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,केमेस्ट्री, जनरल ८९-२०८०/८१ र ९०-२०८०/८१
२१. २०८०-१०-२२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा हाईड्रोलोजी र केमिकल ८७-२०८०/८१ र ८८-२०८०/८१
२२. २०८०-१०-२१ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ८४-२०८०/८१ र ८५-२०८०/८१
२३. २०८०-१०-२० ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,जनरल ,हाइवे ८२-२०८०/८१ र ८३-२०८०/८१
२४. २०८०-१०-१९ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९/२०८०-८१ र ८१/२०८०-८१
२५. २०८०-१०-१८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा ७६-२०८०/८१ र ७७-२०८०/८१
२६. २०८०-१०-१३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रबिधि निर्देशक) - ३९-२०८०/८१
२७. २०८०-१०-१२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री र फरेष्ट रिसर्च समूह ३७-२०८०/८१ र ३८-२०८०/८१
२८. २०८०-१०-११ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. ३५-२०८०/०८१ र ३६-२०८०/०८१
२९. २०८०-१०-१० ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) र ला.पो.एण्ड डे.डे. ३३-२०८०/०८१ र ३४-२०८०/०८१
३०. २०८०-१०-९ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे र केमेष्ट्री २९-२०८०/०८१ र ३०-२०८०/०८१
Showing 16 to 30 of 357 records | Takes 1.07 seconds to load