/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१६. २०८०-१०-११ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. ३५-२०८०/०८१ र ३६-२०८०/०८१
१७. २०८०-१०-१० ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) र ला.पो.एण्ड डे.डे. ३३-२०८०/०८१ र ३४-२०८०/०८१
१८. २०८०-१०-९ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे र केमेष्ट्री २९-२०८०/०८१ र ३०-२०८०/०८१
१९. २०८०-१०-८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा एरोनटिकल इन्जिनियरिङ्ग,मेटेरियोलोजी र जियोलोजी, जनरल जियोलोजी २६-२०८०/०८१,२७-२०८०/०८१ र २८-२०८०/०८१
२०. २०८०-१०-७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट,हाईड्रोपावर र नि.उ.स. २३-२०८०/०८१,२४-२०८०/०८१ र २५-२०८०/०८१
२१. २०८०-१०-६ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,जनरल,हाईवे र स्यानिटरी १९-२०८०/०८१,२०-२०८०/०८१ र २१-२०८०/०८१
२२. २०८०-१०-५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क १७-२०८०/०८१ र १८-२०८०-०८१
२३. २०८०-१०-४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १४-०८०/८१ र १५-०८०/८१
२४. २०८०-९-८ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा एगृ इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक ५६-२०८०/८१
२५. २०८०-९-६ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह /... नेपाल परराष्ट्र सेवा - ४३ - २०८०/८१
२६. २०८०-९-५ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह /... नेपाल परराष्ट्र सेवा - १-२०८०/८१
२७. २०८०-९-१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग, इरिगेशन ५१-२०८०/८१
२८. २०८०-८-३० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवा भेटेनरी र जनरल फरेष्ट्री ५७-२०८०/८१ र ५८-२०८०/८१
२९. २०८०-८-२९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्सटेन्सन ),ला.पो.एण्ड डे.डे. ५४-२०८०/८१ र ५५-२०८०/८१
३०. २०८०-८-२९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग र इरिगेशन ७-२०८०/८१
Showing 16 to 30 of 345 records | Takes 0.81 seconds to load