छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-४-३२ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समुह बढुवा शाखा ३१-२०७७/७८
२०७८-४-२६ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह बढुवा शाखा २८-२०७७/७८
२०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह बढुवा शाखा २७-२०७७/७८
२०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा केमेष्ट्री समूह बढुवा शाखा २६-२०७७/७८
२०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेटरियोलोजी समूह बढुवा शाखा २५-२०७७/७८
२०७८-४-२४ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह बढुवा शाखा २४-२०७७/७८
२०७८-४-२४ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / जनरल मेकानिकल उपसमूह बढुवा शाखा २३-२०७७/७८
२०७८-४-२२ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन / ईनजिनियरिङ्ग समूह बढुवा शाखा २२-२०७७/७८
२०७८-४-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / ईरिगेशन उपसमुह बढुवा शाखा १९-२०७७/७८
२०७८-४-१३ ०७६/७७ उप-सचिव (प्रा.) (रा.प. द्धितीय) नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे बढुवा शाखा १७-२०७७/७८
२०७८-४-१४ ०७६/७७ उप-सचिव (प्रा) (रा.प. द्धितीय) नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे बढुवा शाखा ७३-२०७७/७८
२०७८-३-१८ ०७७/७८ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल परराष्ट्र सेवा - बढुवा शाखा ५७०-२०७७/७८
२०७८-३-३० ०७७/७८ उपसचिव, रा.प द्धितिय श्रेणी नेपाल परराष्ट्र सेवा - बढुवा शाखा ५७३-२०७७/०७८
२०७८-३-३१ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह बढुवा शाखा ५७२-२०७७/०७८
२०७८-३-३१ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समुह / ईरिगेसन उपसमुह बढुवा शाखा ५७१-२०७७/०७८
Showing 106 to 120 of 262 records | Takes 0.22 seconds to load