/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
४६. २०७९-११-२९ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल ११०-०७९/८०
४७. २०७९-११-२५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री) विविध ८९-०७९/८०
४८. २०७९-११-२३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान ८३-०७९/८०
४९. २०७९-११-१० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी ८४-०७९/८०
५०. २०७९-१०-१७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व ९०-०७९/८० र ९१-०७९/८०
५१. २०७९-१०-१६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री,स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन र ने.पा.एण्ड वा.ला. ८६-०७९/८०,८७-०७९/८० र ८८-०७९/८०
५२. २०७९-१०-१५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा खा.पो. तथा गु.नि. ८५-०७९/८०
५३. २०७९-१०-१४ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा एगृ इरिगेशन र ला.पो.एण्ड डे.डे. ८१-०७९/८० र८२-०७९/८०
५४. २०७९-१०-१३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ ,सर्भे र नि.उ.स. ७८-०७९/८० र ८०-०७९/८०
५५. २०७९-१०-१२ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग, इरिगेशन,हाइड्रोपावर र इलेक्ट्रिकल,जनरल इलेक्ट्रिकल ७५-०७९/८०,७६-०७९/८० र ७७-०७९/८०
५६. २०७९-१०-११ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाईवे,स्यानिटरी र बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ७२-०७९/८०,७३-०७९/८० र ७४-०७९/८०
५७. २०७९-१०-१० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क ७०-०७९/८० र ७१-०७९/८०
५८. २०७९-१०-९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा ६७-०७९/८० र ६८-०७९/८०
५९. २०७९-१०-५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा ला.पो.एण्ड डे.डे. २५-०७९/८०
६०. २०७९-१०-४ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व विज्ञान ३१-०७९/८०,३२-०७९/८० र ३३-०७९/८०
Showing 46 to 60 of 345 records | Takes 0.81 seconds to load