/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
३१. २०८०-८-२८ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइड्रोपावर र सर्भे ५२-२०८०/८१ र ५३ - २०८०/८१
३२. २०८०-८-२७ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ४९-२०८०/८१ र ५०-२०८०/८१
३३. २०८०-८-२६ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,जनरल,हाइवे ४७-०८०/८१ र ४८-०८०/८१
३४. २०८०-८-२५ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा - ४५-२०८०/८१ र ४६-२०८०/८१
३५. २०८०-८-२४ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - ४४-०८०/८१
३६. २०८०-८-२३ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन १०-०८०/८० र ११-०८०/८१
३७. २०८०-८-२२ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,बाली संरक्षण,हाईड्रोपावर ८-२०८०/८१ र ९-२०८०/८१
३८. २०८०-८-२१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइवे र स्यानिटरी ५-०८०/८१ र ६-०८०/८१
३९. २०८०-८-२० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/जनरल ३-०८०/८१ र४-०८०/८१
४०. २०८०-८-१९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - २-०८०/८१
४१. २०८०-२-८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०३-०७९/८०
४२. २०८०-२-७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०२-०७९/८०
४३. २०८०-१-१२ ०७९/८० नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०
४४. २०७९-१२-१७ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर) तथ्याङ्क १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०
४५. २०७९-१२-१८ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०
Showing 31 to 45 of 345 records | Takes 0.84 seconds to load