छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क बढुवा शाखा २९
२०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व बढुवा शाखा ७७-२०७८/०७९
२०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा बढुवा शाखा ७६-२०७८/०७९
२०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा ७५-२०७८/०७९
२०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे बढुवा शाखा ३१/२०७८-०७९
२०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल बढुवा शाखा ३०/२०७८-०७९
२०७८-१०-१९ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण नभएको बढुवा शाखा २८/२०७८-०७९
२०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व बढुवा शाखा २७/२०७८-०७९
२०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा बढुवा शाखा २६/२०७८-०७९
२०७८-१०-१७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा २५-२०७८/०७९
२०७८-९-२८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री बढुवा शाखा ५८-२०७८/०७९
२०७८-९-२७ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री बढुवा शाखा २२-२०७८/०७९
२०७८-९-२० ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा पुरातत्व बढुवा शाखा ६१-०७८/७९
२०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा शिक्षा प्रशासन बढुवा शाखा ६०-०७८/७९
२०७८-९-१९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन बढुवा शाखा ५४-०७८/७९
Showing 31 to 45 of 262 records | Takes 0.22 seconds to load