साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. अभिमुखीकरण तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-१९
 
२. विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१९
 
३. गरिवी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१८
 
४. सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१८
 
५. स्वदेशी कृषि उत्पादन उपभोग प्रवर्धन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
६. सलह कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
७. निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१४
 
८. कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-३-१४
 
९. राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-३-११
 
१०. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री विभाग / आयोजना / प्रतिष्ठान / समिति / निकाय सबै, श्री जिसस सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-११
 
११. विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय / शाखाहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-११
 
१२. राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रमको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१०
 
१३. प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सहित छलफलमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (श्री TR Upadhya & Co., लालदरबार काठमान्डौ ।) सूचना/समाचार आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-३-९
 
१४. Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-९
 
१५. स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै ७५३) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-३-९
 
Showing 1 to 15 of 1640 records