साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययनमा (JDS) मनोनयन गरिएको । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-१४
 
२. प्रेस विज्ञप्ती । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७७-६-१३
 
३. डोमेन नाम परिवर्तन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति ७७ वटा सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-१३
 
४. Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-१३
 
५. लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि अन्य निकाय २०७७-६-११
 
६. नयाँ Digital Certificate सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-११
 
७. छात्रबृत्ति समितिको ३३५ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-६-११
 
८. रा.प.अन‌ं प्रथम र द्धितिय श्रेणी तथा चौथो र पाँचौ तहका कर्मचारीहरुको लागि सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७७-६-८
 
९. Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-७
 
१०. नयाँ कर्मचारी (रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक) ले तालिम लिन गुगल फाराम प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-६
 
११. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-६-६
 
१२. बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका, सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-६
 
१३. आवधिक योजनाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-६-५
 
१४. उखु कृषक दर्ता गरी लगत प्रकाशन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-४
 
१५. वेबसाइटमा Digital Certificate राखिएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-४
 
Showing 1 to 15 of 1832 records