/ बढुवा सुचना

नायब सुब्बा वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०, निर्णय मिति:२०८०-१-१२ )

बढुवा शाखा २०८० बैशाख १३ गते बुधबार

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा २०८० बैशाख १३ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना