हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

शाखा अधिकृत वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१२-१८ )

बढुवा शाखा २०७९ चैत्र १९ गते आइतबार

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा २०७९ चैत्र १९ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना