हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सहसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ( बढुवा सुचना नं. ८-२०८०/८१ र ९-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-८-२२ )

बढुवा शाखा २०८० मंसिर २३ गते शनिबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २०८० मंसिर २३ गते शनिबार

थप बढुवा सुचना