हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ( बढुवा सुचना नं. १९-२०८०/०८१,२०-२०८०/०८१ र २१-२०८०/०८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-६ )

बढुवा शाखा २०८० माघ १० गते बुधबार

जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २०८० माघ १० गते बुधबार

थप बढुवा सुचना