हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१५१. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री १८-०७८/७९
१५२. २०७८-९-१८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन १५-०७८/७९
१५३. २०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट १४-०७८/७९
१५४. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स ८-०७८/७९
१५५. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली संरक्षण ७-०७८/७९
१५६. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली विकास ६-०७८/७९
१५७. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.) कृषि बागबानी ५-०७८/७९
१५८. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह २४-२०७८/७९
१५९. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - ४९-२०७८/७९
१६०. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड समूह २०-२०७८/७९
१६१. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह १९-२०७८/७९
१६२. २०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह / ईन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमुह १७-२०७८/७९
१६३. २०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह १६-२०७८/७९
१६४. २०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह १३-२०७८/७९
१६५. २०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे १२-२०७८/७९
Showing 151 to 165 of 357 records | Takes 1.07 seconds to load