हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल शिक्षा सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ९०-०७९/८० र ९१-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-१७ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ १८ गते बुधबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा २०७९ माघ १८ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना