हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१८१. २०७८-६-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल कृषि सेवा भेटनरी समुह ६५३-२०७७/७८
१८२. २०७८-५-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह ६५४-२०७७/७८
१८३. २०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइड्रोपावर उपसमूह ७६-२०७७/७८
१८४. २०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह ६५१-२०७७/७८
१८५. २०७८-५-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल कृषि सेवा भेटनरी ६५०-२०७७/७८
१८६. २०७८-५-१७ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सर्भे समूह ६४९-२०७७/७८
१८७. २०७८-५-१६ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइड्रोपावर २०-२०७७/७८
१८८. २०७८-५-१७ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा भेटनरी ६४८-२०७७/७८
१८९. २०७८-५-१६ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा भेटनरी ६४७-२०७७/७८
१९०. २०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समुह ८६-२०७७/७८
१९१. २०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ८४-२०७७/७८
१९२. २०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा मत्स्य (फिसरिज) समूह ८३-२०७७/७८
१९३. २०७८-५-४ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ८२-२०७७/७८
१९४. २०७८-५-४ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा केमेष्ट्री समूह ८१-२०७७/७८
१९५. २०७८-५-३ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा मेटेरियोलोजी समूह ८०-२०७७/७८
Showing 181 to 195 of 357 records | Takes 1.02 seconds to load