हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम श्रेणी, शिक्षा, बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्ययताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ६१-०७८/७९, निर्णय मिति:२०७८-९-२० )

बढुवा शाखा २०७८ पौष २२ गते बिहीबार

बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्ययताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्ययताक्रम नामावली २०७८ पौष २२ गते बिहीबार

थप बढुवा सुचना