हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१९६. २०७८-५-३ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूह ७९-२०७७/७८
१९७. २०७८-५-२ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह / जनरल मेकानिल उपसमुह ७८-२०७७/७८
१९८. २०७८-५-२ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह / हाइड्रोलोजी उपसमुह ७७-२०७७/७८
१९९. २०७८-५-१ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह / इरिगेशन उपसमुह ७५-२०७७/७८
२००. २०७८-५-१ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह / स्याटिनरी उपसमुह ७४-२०७७/७८
२०१. २०७८-४-३२ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समुह ३१-२०७७/७८
२०२. २०७८-४-२६ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह २८-२०७७/७८
२०३. २०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह २७-२०७७/७८
२०४. २०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा केमेष्ट्री समूह २६-२०७७/७८
२०५. २०७८-४-२५ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेटरियोलोजी समूह २५-२०७७/७८
२०६. २०७८-४-२४ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह २४-२०७७/७८
२०७. २०७८-४-२४ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / जनरल मेकानिकल उपसमूह २३-२०७७/७८
२०८. २०७८-४-२२ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन / ईनजिनियरिङ्ग समूह २२-२०७७/७८
२०९. २०७८-४-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / ईरिगेशन उपसमुह १९-२०७७/७८
२१०. २०७८-४-१३ ०७६/७७ उप-सचिव (प्रा.) (रा.प. द्धितीय) नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे १७-२०७७/७८
Showing 196 to 210 of 357 records | Takes 0.98 seconds to load