हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१६६. २०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह ११-२०७८/७९
१६७. २०७८-८-२४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १०-२०७७/७८
१६८. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - ४८-२०७८/७९
१६९. २०७८-८-२३ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - ९-२०७८/७९
१७०. २०७८-८-२० ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह ३-२०७८/७९
१७१. २०७८-८-२० ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह ४-२०७८/७९
१७२. २०७८-८-१९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्टेन्सन) समूह १-२०७८/७९
१७३. २०७८-८-१७ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्रि एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड २-२०७८/७९
१७४. २०७८-८-२३ ०७८/७९ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितिय नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह ६५२-२०७७/७८
१७५. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) समूह ५-२०७८/७९
१७६. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बाली बिकास (एग्रोनोमी) समूह ६-२०७८/७९
१७७. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बालि संरक्षण समूह ७-२०७८/७९
१७८. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह ८-२०७८/७९
१७९. २०७८-६-१३ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह १०-२०७७/७८
१८०. २०७८-६-१४ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह ४८-२०७७/७८
Showing 166 to 180 of 357 records | Takes 1.02 seconds to load