हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०७-२०
 
२. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०७-२०
 
३. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-३०
 
४. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-३०
 
५. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-२३
 
६. वैदेशिक छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२७
 
७. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२७
 
८. JDS 2023 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
९. JDS (2023) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
१०. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०४-०१
 
११. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०३-१२
 
१२. बैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०१-१६
 
१३. अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-०१-१६
 
१४. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-०१-१६
 
१५. अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । (Revised) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१२-११
 
जम्मा २६ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु