हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2024) मा मनोनयन सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-२१
 
२. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०७-२०
 
३. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०७-२०
 
४. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-३०
 
५. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-३०
 
६. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०६-२३
 
७. वैदेशिक छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२७
 
८. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२७
 
९. JDS 2023 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
१०. JDS (2023) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
११. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०४-०१
 
१२. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०३-१२
 
१३. बैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०१-१६
 
१४. अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-०१-१६
 
१५. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-०१-१६
 
जम्मा २७ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु