हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

JDS 2023 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार १६:४४:३२ बजे

JDS 2023 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS 2023 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार

थप बैदेशिक मनोनयन