हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

बैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ बैशाख १६ गते शुक्रबार २३:१९:४१ बजे

बैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) २०७९ बैशाख १६ गते शुक्रबार

थप बैदेशिक मनोनयन