हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ बैशाख १६ गते बिहीबार १५:११:०८ बजे

अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७८ बैशाख १६ गते बिहीबार

थप बैदेशिक मनोनयन