हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ भाद्र २७ गते सोमबार १०:२५:५८ बजे

बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा । २०७९ भाद्र २७ गते सोमबार

थप बैदेशिक मनोनयन