हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ आश्विन ३० गते आइतबार १२:१४:३२ बजे

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) २०७९ आश्विन ३० गते आइतबार

थप बैदेशिक मनोनयन