हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३०१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१८
 
३०२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ७/८ अाैं तह (फार्मेसि अधिकृत र फिजियोथेरापी) काे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१८
 
३०३. नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१७
 
३०४. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१६
 
३०५. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१६
 
३०६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ४, ५, ६ र ५, ६, ७ औ तह (आयुर्वेद) को ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१६
 
३०७. नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१५
 
३०८. नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१५
 
३०९. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१४
 
३१०. नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१४
 
३११. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१४
 
३१२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१४
 
३१३. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. अ.नं प्रथम श्रेणी(सब-इन्जीनियर)का कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१३
 
३१४. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१३
 
३१५. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा | समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१३
 
जम्मा ३३३ मध्ये ३०१ देखि ३१५ सम्मका अभिलेखहरु