हाईलाईट:
/ प्रकाशन

बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८ असार १६ गते बुधबार १६:१७:०० बजे

बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा । २०७८ असार १६ गते बुधबार
२. बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा । २०७८ असार १६ गते बुधबार

थप प्रकाशन