हाईलाईट:
/ प्रकाशन

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ ।

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७ श्रावण १५ गते बिहीबार ११:५८:४१ बजे

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ । २०७७ श्रावण १५ गते बिहीबार

थप प्रकाशन