हाईलाईट:
/ प्रकाशन

संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना ।

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७८ बैशाख ३ गते शुक्रबार १२:००:०३ बजे

संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना । २०७८ बैशाख ३ गते शुक्रबार

थप प्रकाशन