हाईलाईट:
/ ऐन

अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २१:५५:४८ बजे

अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन