हाईलाईट:
/ ऐन

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २२:०६:२७ बजे

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन