हाईलाईट:
/ ऐन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २२:०९:०९ बजे

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन