/ परिपत्र/निर्देशन

हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ माघ ३ गते मंगलबार १२:०६:२० बजे

हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) २०७९ माघ ३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन