हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको प्रगती तथा अनुगमन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार २६ गते बुधबार १८:३२:४५ बजे

स्थानीय तहको प्रगती तथा अनुगमन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको प्रगती तथा अनुगमन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । २०८१ असार २६ गते बुधबार
२. म्नुयल कागजात जि.स.स २०८१ असार २६ गते बुधबार
३. म्नुयल कागजात स्थानीय तह २०८१ असार २६ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन