हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार २५ गते मंगलबार २२:०४:४८ बजे

रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्झौता सम्बन्धमा । २०८१ असार २५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन