/ परिपत्र/निर्देशन

सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा ।

अन्य निकाय २०७९ पौष २० गते बुधबार १०:५५:२७ बजे

सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । २०७९ पौष २० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन