हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

चीनमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ चैत्र ११ गते बुधबार १४:०९:०३ बजे

चीनमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. चीनमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७७ चैत्र ११ गते बुधबार

थप बैदेशिक मनोनयन