हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/०१/२० को निर्णयानुसार सरुवा/कामकाजमा खटाइएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । सरुवा तथा पदस्थापना कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८०-०१-२६
 
२. मिति २०८०/०१/२४ निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी, उपसचिवहरुको विवरण । सरुवा तथा पदस्थापना स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०१-२४
 
३. यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।१६ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । सरुवा तथा पदस्थापना सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-११-१६
 
४. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079/11/11 को निर्णयानुसार पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण सरुवा तथा पदस्थापना कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९-११-१४
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु