हाईलाईट:
/ सरुवा तथा पदस्थापना

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/०१/२० को निर्णयानुसार सरुवा/कामकाजमा खटाइएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८० बैशाख २६ गते मंगलबार १८:२६:३१ बजे

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2080/01/20 को निर्णयानुसार सरुवा/कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/०१/२० को निर्णयानुसार सरुवा/कामकाजमा खटाइएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । २०८० बैशाख २६ गते मंगलबार

थप सरुवा तथा पदस्थापना